Logo
hlava
Clanky

Podmínky používání služeb těchto stránek

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

I. Úvodní ustanovení

Společnost PROSAM, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Podolí, Na Klaudiánce 1121/6a, PSČ 14700, IČ: 49451821, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka číslo 39308 (dále jen „PROSAM“) provozuje webovou stránku umístěnou na internetové adrese www.happybaby.cz (dále jen „stránky Happy Baby“).

Tyto všeobecné smluvní podmínky stanoví pravidla pro využívání služeb stránek Happy Baby  a pro aktivity uživatelů na těchto stránkách. Současně tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují vzájemná práva a povinnosti společnosti PROSAM a uživatelů stránek Happy Baby. Tyto všeobecné smluvní podmínky se vztahují jak na Uživatele, tak na Registrované uživatele ve smyslu definic uvedených v čl. II.

II. Definice pojmů

Pojmy uvedené v těchto všeobecných smluvních podmínkách jsou definovány následovně:

„Uživatel“ znamená jakoukoliv fyzickou osobu, která navštíví stránky Happy Baby a je pouze pasivním příjemcem informací a služeb.

„Registrovaný uživatel“ znamená jakouliv fyzickou osobu, která se registruje za účelem využívání rozšířených služeb stránek Happy Baby. Registrovaný uživatel je oprávněn podílet se aktivně na tvorbě obsahu stránek, využívat výhod klubu a účastnit se soutěží v rozsahu stanoveném těmito všeobecnými smluvními podmínkami a podmínkami konkrétní soutěže.

„Registrace“ označuje proces, v němž Uživatel poskytne společnosti PROSAM vybrané osobní údaje, příp. vybrané údaje o svých nezletilých dětech, a e-mailovou adresu. Uživatel odešle prostřednictvím registračního formuláře na stránkách Happy Baby osobní údaje, PROSAM následně zašle Uživateli na jím uvedenou e-mailovou adresu hypertextový odkaz, jehož prostřednictvím Uživatel dokončí svou registraci a aktivuje svůj Uživatelský účet. V tomto okamžiku vzniká smluvní vztah mezi Uživatelem a společností PROSAM podle čl. III těchto všeobecných smluvních podmínek.

„Uživatelský účet“ je označení webové stránky umístěné na stránkách Happy Baby s jedinečnou URL adresou. Jejím prostřednictvím dochází k zadávání konkrétního obsahu, který Registrovaný uživatel publikuje na stránkách Happy Baby, a k využívání Služeb Happy Baby. Uživatelský účet slouží také jako administrativní rozhraní pro komunikaci Registrovaného uživatele se společností PROSAM.

„Služby Happy Baby“ jsou služby poskytované společností PROSAM prostřednictvím stránek Happy Baby jednotlivým Registrovaným uživatelům v souladu s těmito všeobecnými smluvními podmínkami. Konkrétní podmínky poskytování každé Služby Happy Baby mohou být upraveny pro danou službu samostatně. Služby Happy Baby jsou zejména personalizace webové stránky spravované prostřednictví Uživatelského účtu, Blogy, Fotogalerie, Poradna, Diskuse, Fora, Klubové kupony, Soutěže a Newslettery. PROSAM je oprávněn služby dle svého uvážení rušit, přidávat i měnit.

Jako „Blog“ je označována aplikace na stránkách Happy Baby obsahující příspěvky Registrovaného uživatele a spravovaná prostřednictvím jeho Uživatelského účtu.

„Fotogalerie“ je Služba Happy Baby, jejímž prostřednictvím může Registrovaný uživatel na stránkyHappy Baby umisťovat fotografie a obrázky. K přístupu do Fotogalerie je třeba zadat uživatelské jméno a přístupové heslo.

„Poradna“ je Služba Happy Baby, v níž jsou zveřejněny odpovědi na vybrané dotazy zaslané Registrovanými uživateli. Dotaz i odpověď jsou veřejné. PROSAM není povinen zajistit zodpovězení všech dotazů a neodpovídá za správnost odpovědí.

„Diskuse“ je Služba Happy Baby, jejímž prostřednictvím mohou Registrovaní uživatelé komunikovat pod příspěvky publikovanými na stránkách Happy Baby.

„Forum“ je název Služby Happy Baby, v jejímž rámci mohou Registrovaní uživatelé spolu komunikovat na určité téma.

„Klubové kupony“ jsou Služba Happy Baby poskytovaná zdarma Registrovaným uživatelům za podmínek stanovených v rámci konkrétní akce.

„Soutěže“ jsou akce pořádané společností PROSAM pro Registrované uživatele za předem stanovených podmínek, v jejichž rámci je možné vyhrát nepeněžní cenu.

„Newsletter“ je Služba Happy Baby, jejímž prostřednictvím PROSAM zasílá Registrovaným uživatelům elektronickou poštou aktuální informace a sdělení společnosti PROSAM a třetích osob. Uživatel je během Registrace i kdykoli později oprávněn požádat o nezasílání Newsletteru podle čl. VI odst. 2 těchto všeobecných smluvních podmínek.

„Uživatelský obsah“ je obsah stránek Happy Baby, který byl publikován Registrovaným uživatelem prostřednictvím jeho Uživatelského účtu (např. obsah Blogu, Fotogalerie, příspěvky v Diskusích a na Forech).

„HB obsah“ jsou příspěvky (textové, obrazové nebo jiné) uveřejňované administrátory stránek Happy Baby a vzhled stránek Happy Baby.

III. Uzavření Smlouvy a její předmět

Registrací vstupuje Uživatel do smluvního vztahu se společností PROSAM (dále jen „Smlouva“) a zavazuje se dodržovat tyto všeobecné smluvní podmínky.

Předmětem Smlouvy je závazek společnosti PROSAM zajistit řádné poskytování Služeb Happy Baby dle těchto všeobecných smluvních podmínek a dle podmínek stanovených pro poskytování jednotlivých Služeb Happy Baby, a to prostřednictvím počítačové sítě Internet, a tomu odpovídající závazek Registrovaného uživatele dodržovat tyto všeobecné smluvní podmínky.

Smlouva je uzavřena s účinností ode dne Registrace Uživatele. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s možností obou smluvních stran od ní kdykoliv odstoupit.

PROSAM je oprávněn všeobecné smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně změnit. V takovém případě je PROSAM povinen změnu oznámit Registrovanému uživateli tím, že uveřejní nové znění všeobecných smluvních podmínek na stránkách Happy Baby a zašle Registrovanému uživateli informační e-mail a nové znění všeobecných smluvních podmínek. Registrovaný uživatel má právo změnu odmítnout a vypovědět Smlouvu ve lhůtě jednoho měsíce od okamžiku, kdy byly všeobecné smluvní podmínky uveřejněny na stránkách Happy Baby. Výpověď lze zaslat formou e-mailu.

IV. Finanční podmínky Registrace je bezplatná. Registrovaný uživatel nemá v souvislosti s využíváním Služeb Happy Baby a oprávnění vyplývajících z Registrace vůči společnosti PROSAM žádný finanční nárok, s čímž Registrovaný uživatel výslovně souhlasí. Rovněž PROSAM nemá vůči Registrovanému uživateli nárok na žádné finanční plnění. V. Práva a povinnosti Uživatele a Registrovaného uživatele

Uživatel není bez předchozí Registrace oprávněn jakkoliv měnit obsah stránek Happy Baby, ani žádné jejich části. Rovněž není bez předchozí Registrace oprávněn aktivně využívat žádnou Službu Happy Baby. Uživatel je bez předchozí Registrace oprávněn číst obsah stránek včetně Blogů a příspěvků Registrovaných uživatelů a využívat aplikace dostupné na stránkách Happy Baby i pro neregistrované Uživatele.

Registrovaný uživatel je povinen zajistit, aby jeho příspěvky a veškerá sdělení, ať už slovní, obrazová nebo jiná byla vždy v souladu s dobrými mravy a s pravidly slušnosti, zejména aby nebyla vulgární či obscénní.

Registrovaný uživatel nesmí při využívání svých práv Registrovaného uživatele (např. participace v diskusi) publikovat sdělení (ať už slovní, obrazová či jiná), která jsou v rozporu s právním řádem České republiky. Registrovaný uživatel zejména nesmí:

podněcovat k nenávisti k některému národu, etnické skupině, rase, náboženství, třídě nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejich příslušníků,

podněcovat k páchání trestné činnosti,

narušovat osobnostní práva jiných nebo veřejný pořádek,

žádným způsobem propagovat nebo zobrazovat násilí, včetně sexuálního, pornografii a další jednání, které je způsobilé narušit mravní vývoj dětí a mladistvých.

Registrovaný uživatel se zavazuje nepublikovat na stránkách Happy Baby jakýkoliv obsah způsobilý poškozovat duševní vlastnictví jiných subjektů. V případě porušení této povinnosti Registrovaný uživatel plně odpovídá za jím uveřejněné příspěvky.

Registrovaný uživatel nese za svá sdělení šířená prostřednictvím stránek Happy Baby veškerou soukromoprávní i veřejnoprávní odpovědnost v plném rozsahu.

Registrovaný uživatel se zavazuje nepropagovat žádným způsobem podnikatele v konkurenčním vztahu se společností PROSAM, zejména internetové stránky s obsahem konkurenčním obsahu stránek Happy Baby. Obsah příspěvků Registrovaného uživatele nesmí poškozovat zájmy společnosti PROSAM, zejména nesmí být na újmu dobrému jménu společnosti PROSAM či stránek Happy Baby.

Registrovaný uživatel se zavazuje zdržet se jakýchkoliv jednání, kterými by sám nebo prostřednictvím třetí osoby zneužil stránky Happy Baby ke komerčním účelům. Zavazuje se, že stránky Happy Baby nevyužije k umístění jakéhokoliv sdělení, jehož obsahem je přímá či nepřímá podpora prodeje vlastního zboží či služeb nebo zboží či služeb třetích osob. Registrovaný uživatel nesmí propagovat jména či obchodní firmy jiných podnikatelů. Registrovaný uživatel není oprávněn umístit na stránky Happy Baby jakékoliv sdělení reklamního charakteru. Porušení tohoto odstavce zakládá právo společnosti PROSAM k okamžitému zrušení Registrace Registrovanému uživateli a odstranění veškerého obsahu, který se tomuto ustanovení příčí.

Společnost PROSAM je oprávněna jakýkoliv obsah, který by byl v rozporu s čl. V odst. 1 – 7 těchto všeobecných smluvních podmínek kdykoliv jednostranně odstranit bez jakékoliv náhrady původci obsahu. V případě opakovaného porušení těchto všeobecných smluvních podmínek je PROSAM oprávněn zablokovat Registrovanému uživateli jeho Uživatelský účet.

Registrovaný uživatel je povinen a Uživatel oprávněn informovat společnost PROSAM o jakékoliv části obsahu stránek Happy Baby, ať už textové, obrazové nebo jiné povahy, o nichž se domnívají, že by mohly být v rozporu se zákonem či těmito všeobecnými smluvními podmínkami.

Registrovaný uživatel není oprávněn zpřístupnit své uživatelské jméno ani heslo pro přihlášení na stránky Happy Baby třetím osobám.

Registrovaný uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje, které zveřejní na stránkách Happy Baby, jsou přístupny komukoliv prostřednictvím celosvětové počítačové sítě Internet. Registrovaný uživatel tímto uděluje společnosti PROSAM bezúplatné oprávnění k výkonu práva užít veškeré informace zveřejněné Registrovaným uživatelem na stránkách Happy Baby, a to všemi způsoby užití známými ke dni Registrace, pro území celého světa, na dobu trvání majetkových práv Uživatele k jeho dílu a na neomezený množstevní rozsah licence, přičemž PROSAM není povinen toto oprávnění využít.

Registrovaný uživatel uděluje společnosti PROSAM souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se správou, zpracováním a shromažďováním jím poskytnutých osobních údajů v rámci Registrace. PROSAM zpracovává osobní údaje Registrovaného uživatele za účelem vedení databáze Registrovaných uživatelů a za účelem reklamní a marketingové činnosti, zahrnující zejména informování o obchodních nabídkách a nabídkách Služeb Happy Baby a třetích osob. Registrovaný uživatel je oprávněn svůj souhlas kdykoliv odvolat za podmínky, že současně odstoupí od Smlouvy dle odst. 15 tohoto článku.

PROSAM je oprávněn předat osobní údaje Registrovaného uživatele dalšímu správci osobních údajů, a to jen za účelem nabízení obchodu nebo služeb. Registrovaný uživatel je oprávněn s takovým předáním vyslovit nesouhlas. Pokud tak učiní, je PROSAM povinen zanechat předávání osobních údajů Registrovaného uživatele.

Registrovaný uživatel je povinen uvést při Registraci pravdivé, aktuální a úplné údaje identifikující ho jako Registrovaného uživatele. V případě, že údaje, které Registrovaný uživatel zadal při Registraci, přestanou odpovídat skutečnosti, je Registrovaný uživatel povinen takové údaje opravit. V případě porušení tohoto závazku ze strany Registrovaného uživatele je PROSAM oprávněn ukončit platnost Registrace. Registrovaný uživatel odpovídá za jejich správnost a aktuálnost. Zadané kontaktní údaje budou společností PROSAM považovány za pravdivé.

Registrovaný uživatel je oprávněn kdykoliv odstoupit od Smlouvy prostřednictvím formuláře uvedeného na stránkách Family Service. V takovém případě nebude nadále oprávněn využívat Služby Happy Baby určené jiným Registrovaným uživatelům. S odstoupením od Smlouvy nejsou spojeny žádné náklady a Smlouva nezavazuje Registrovaného uživatele k žádné minimální době trvání smluvního vztahu.

VI. Práva a povinnosti společnosti PROSAM

PROSAM se zavazuje řádně zajišťovat provoz stránek Family Service a poskytovat Služby Happy Baby. Uživatel a Registrovaný uživatel berou na vědomí, že provoz stránek Happy Baby může být dočasně přerušen z důvodu údržby.

PROSAM je oprávněn zasílat Registrovanému uživateli Newslettery a Registrovaný uživatel s tímto vyslovuje souhlas. Tento souhlas lze kdykoliv odvolat prostřednictvím hypertextového odkazu v Newsletteru.

PROSAM nenese žádnou odpovědnost za výpadky přístupu ke stránkám Happy Baby, ať už k nim dojde z jakéhokoliv důvodu, včetně údržby podle odst. 1 tohoto článku. Registrovaný uživatel toto bere na vědomí a souhlasí, že v takovém případě nebude po společnosti PROSAM uplatňovat žádnou náhradu škody ani jinou formu kompenzace.

PROSAM nenese žádnou odpovědnost za Uživatelský obsah stránek Happy Baby, nebyl-li informován o jeho protiprávnosti podle § 6 zák. č. 480/2004 Sb. PROSAM je oprávněn odstranit Uživatelský obsah stránek Happy Baby, zejména bude-li v rozporu s těmito všeobecnými smluvními podmínkami, právním řádem České republiky nebo s dobrými mravy.

PROSAM má výlučné právo vlastním jménem a na vlastní Uživatelský účet disponovat veškerým reklamním prostorem na stránkách Happy Baby.

PROSAM je oprávněn jednostranně měnit či odstraňovat veškerý FS obsah stránek Happy Baby, přičemž není povinen o tom nikoho informovat, ani poskytovat jakoukoliv náhradu.

PROSAM disponuje v plném rozsahu majetkovými autorskými právy k veškerému HB obsahu stránek Happy Baby. Bez předchozí písemně udělené licence, popř. podlicence k výkonu práva užít HB obsah stránek Happy Baby či jeho část udělené společností PROSAM, není žádný Uživatel ani Registrovaný uživatel ani jiná třetí osoba oprávněna užít HB obsah stránek Happy Baby nad rámec těchto všeobecných smluvních podmínek.

PROSAM je oprávněn zasílat Registrovanému uživateli svá reklamní sdělení, a to i po skončení platnosti Registrace a Uživatel s tím vyslovuje souhlas. Tento souhlas může Uživatel či Registrovaný uživatel kdykoliv odvolat.

VII. Závěrečná ustanovení

Adresa pro doručování elektronické pošty: prosam@prosam.cz.

Registrací se Uživatel zavazuje k bezpodmínečnému dodržování těchto všeobecných smluvních podmínek a k jejich respektování.

Jakákoliv komunikace mezi Registrovaným uživatelem a společností PROSAM probíhá elektronicky formou e-mailů. Listinné dokumenty se doručují na adresu uvedenou Registrovaným uživatelem v Registraci.

Se svými případnými stížnostmi se mohou Registrovaní uživatelé i další subjekty poskytnutých údajů obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů, jakožto orgán státního dozoru.

Smluvní vztah mezi společností PROSAM a Uživatelem se řídí právními předpisy České republiky.

Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají účinnosti dne 15.10.2014.